Số Người Đã Đăng Ký: 0
Trị giá 100K VNĐ: Nguyên Bảo*10000, Xu Đồng*500000, Chìa Khóa Vàng*10, EXP Trang Bị Cao Cấp*10, Tinh Thạch Tăng Sao*2, Ramen Niềm Vui*10 2,000 Lượt Trị giá 300K VNĐ: Nguyên Bảo*20000, Xu Đồng*1000000, Chìa Khóa Vàng*20, EXP Trang Bị Cao Cấp*20, Tinh Thạch Tăng Sao*4, Ramen Niềm Vui*20 5,000 Lượt Trị giá 500K VNĐ: Nguyên Bảo*50000, Xu Đồng*3000000, Chìa Khóa Vàng*50, EXP Trang Bị Cao Cấp*50, Tinh Thạch Tăng Sao*8, Ramen Niềm Vui*50 10,000 Lượt Trị giá 1000K VNĐ: Nguyên Bảo*100000, Xu Đồng*5000000, Chìa Khóa Vàng*80, EXP Trang Bị Cao Cấp*80, Tinh Thạch Tăng Sao*10, Ramen Niềm Vui*80 20,000 Lượt Trị giá 2000K VNĐ: Nguyên Bảo*200000, Xu Đồng*10000000, Chìa Khóa Vàng*100, EXP Trang Bị Cao Cấp*100, Tinh Thạch Tăng Sao*20, Ramen Niềm Vui*100, Rương Chọn Thức Tỉnh Trang Sức*2 30,000 Lượt